Sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios taisyklės reglamentuoja išankstinės plaukimo laivu rezervacijos tvarką,
paslaugos naudojimosi taisykles, atsiskaitymo būdus ir atsakomybę.
Tarp paslaugos teikėjo ir Vartotojo, įgijusio teisę naudotis paslaugų teikėjo
teikiamomis paslaugomis, susiklosto civiliniai sutartiniai teisiniai santykiai dėl
naudojimosi teikiamomis laivo nuomos paslaugomis, kuriuos paslaugos
teikėjas ir vartotojas įgyvendina, vadovaudamiesi šiomis taisyklėmis.
Tuo atveju, jeigu vartotojui kyla bet kokių su taisyklių aiškinimu arba taikymu
susijusių klausimų, vartotojas gali susisiekti su paslaugos teikėju šiais
kontaktais: telefonu +370 621 87326, el. paštu info@laivaitrakuose.lt.

2. Dovanų kupono taisyklės

2.1. Vartotojas gali įsigyti dovanų kuponą iš paslaugos teikėjo arba jo partnerių.

2.2. Paslaugos teikėjo išleisti dovanų kuponai galioja 24 mėn. Kuponų galiojimo
trukmė yra nurodyta ant kuponų.

2.3. Kiekvienas dovanų kuponas turi unikalų identifikacinį kodą ir gali būti
panaudotas tik vieną kartą.

2.3.1. Dovanų kupono identifikacinis kodas rezervuojant laivą yra įvedamas į
tam skirtą langelį sekant laivo rezervacijos instrukcijas.

2.3.2. Neteisingai suvedus kupono kodą rezervacija gali būti laikoma
negaliojančia.

3. Rezervacija

3.1. Vartotojas turi teisę rezervuoti paslaugų teikėjo teikiamas paslaugas tik
susipažinęs su tinklapyje skelbiamomis šiomis taisyklėmis ir pateikęs visą
paslaugos teikėjo prašomą informaciją – t. y. užpildęs visus prašomos
informacijos laukelius.

3.2. Paslaugų rezervacijos tinklapyje metu vartotojas pasirenka konkrečią datą ir
laiką, kurį jis norėtų rezervuoti, nurodo savo vardą, pavardę, telefono numerį ir
elektroninio pašto adresą.

3.3. Jei vartotojas neįvedė, neteisingai nurodė arba suklydo vesdamas savo asmens
ar rezervuojamos paslaugos duomenis, vartotojo rezervacija tinklapyje gali būtilaikoma negaliojančia. Paslaugos teikėjas neprivalo vartotojui atlyginti jokių
nuostolių, jei pateikta informacija buvo neteisinga ar netiksli.

3.4. Norint rezervuoti paslaugą internetu reikia sumokėti paslaugos teikėjo nurodytą
rezervacijos mokestį. Mokestis sumokamas sekant nurodymus rezervacijos
metu. Šis mokestis bus laikomas kaip užstatas, kuris susimokant už suteiktą
paslaugą bus atimtas iš pilnos sumos.

3.4.1. Susimokėti už paslaugą reikia atvykus į paslaugos teikimo vietą,
pasirinktinai, prieš arba iškarto po paslaugos suteikimo.

3.4.2. Apmokėti už paslaugą galima ir pagal išankstinę sąskaitą faktūrą.
Tuomet rezervacijos mokesčio mokėti nereikia. Sumokėti iš anksto reikia
visą sumą. Išankstinė sąskaita faktūra bus išrašyta ir atsiųsta į nurodytą el.
paštą.

3.4.3. Rezervacijos mokesčio mokėti nereikia jeigu yra panaudojamas dovanų
kuponas įsigytas iš paslaugos teikėjo ar jo partnerių. Rezervuojant paslaugą
sekant instrukcijas yra suvedamas dovanų kupono kodas.

3.5. Vartotojui susipažinus su taisyklėmis, pateikus reikiamą informaciją bei
apmokėjus rezervacijos mokestį, paslaugos teikės įsipareigoja suteikti vartotojui
teisę naudotis plaukimo laivu paslaugą, o vartotojas įsipareigoja pasinaudoti
paslauga taisyklėse nustatyta tvarka ir sumokėti paslaugos teikėjui nurodytą
sumą.

4. Rezervacijos atšaukimas

4.1. Atšaukti rezervaciją arba perkelti rezervacijos laiką galima susisiekus telefonu:
+37062187326 arba el. paštu info@laivaitrakuose.lt

4.2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja grąžinti visą sumokėtą rezervacijos mokestį,
jeigu rezervacija buvo atšaukta likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki
rezervuoto laiko pradžios.

4.3. Atsitikus nepaprastajai situacijai ar iškilus nenumatytoms aplinkybėms,
paslaugos teikėjas turi teisę atšaukti rezervaciją, tačiau apie tai nedelsiant turi
pranešti klientui jo nurodytais kontaktais, nurodant atšaukimo priežastį. Jeigu
rezervacijos mokestis buvo apmokėtas, susitariama dėl jo grąžinimo arba
rezervacijos laiko perkėlimo.

4.4. Nepasinaudojus paslaugomis arba nesutarus dėl paslaugos rezervacijos laiko
perkėlimo už paslaugų rezervavimą sumokėti pinigai vartotojui nėra grąžinami.

5. Naudojimosi paslauga taisyklės

5.1. Šios Taisyklės taikomos visiems vartotojams, tinklapyje rezervavusiems
paslaugą.

5.2. Vartotojas, rezervavęs paslaugą tinklapyje, į nurodytą vietą turi atvykti laiku,
jeigu jis vėluoja, plaukimo laikas nebus kompensuojamas.

5.3. Vartotojas į laivą gali įlipti ir iš jo išlipti, tik laivo kapitonui leidus ir įsitikinus,
kad tai daryti yra saugu.

5.4. Plaukimo metu vartotojas pats atsako už savo ir savo nepilnamečių vaikų
saugumą.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1 Šios Taisyklės Vartotojo atžvilgiu įsigalioja nuo susipažinimo su jomis
patvirtinimo rezervuojant paslaugas tinklapyje momento.

6.2 Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles, apie tai prieš 10
kalendorinių dienų paskelbdama Tinklapyje bei išsiųsdama pranešimą Vartotojui
elektroniniu paštu.

6.3 Šios Taisyklės aiškinamos ir taikomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
Paslaugos teikėjo ir Vartotojo ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

6.4 Tuo atveju, jei Vartotojas nesutinka su paslaugos teikėjo parengtu atsakymu į
Vartotojo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl paslaugų įsigytų iš
laivaitrakusoe.lt vartotojas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai
(Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85)
279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse), arba užpildyti prašymo
formą elektroninėje ginčių sprendimo (EGS) platformoje https://ec.europa.eu/odr/.