Privatumo politika

1. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Vartotojas pateikia tvarkyti savo asmens duomenis paslaugos teikėjo teikiamų paslaugų administravimo ir vykdymo tikslais, taip pat kitais susijusiais žemiau paminėtais tikslais. Tvarkomi rezervacijos metu pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

2. Paslaugos teikėjas tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:

       a. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

       b. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir skaidriu būdu;

       c. Tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie asmens duomenys, kurių reikia siekiant nustatytų tikslų;

       d. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik remiantis teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

       e. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

       f. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

3. Tvarkant asmens duomenis paslaugų administravimo ir vykdymo tikslais, duomenys saugomi 10 metų nuo sutikimo su paslaugos teikėjo duomenų tvarkymo politika gavimo momento.

4. Paslaugos teikėjas savo įsipareigojimus vartotojo atžvilgiu vykdys, vadovaudamasi paslaugos rezervacijos metu nurodytais duomenimis.

5. Vartotojas gali bet kuriuo metu, pateikęs asmens dokumentą, pateikti prašymą susipažinti su paslaugos teikėjo tvarkomais asmens duomenis, reikalauti ištaisyti netikslius duomenis ir įstatymų nustatyta tvarka nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

6. Vartotojo kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris), remiantis paslaugos teikėjo teisėtu interesu, gali būti panaudoti siekiant informuoti apie Vartotojui skirtus pasiūlymus, susijusius su teikiamomis paslaugomis. Vartotojas gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, kreipdamasis į paslaugos teikėją elektroniniu paštu info@laivastrakuose.lt arba telefonu +370 621 87326.

7. Paslaugos teikėjo naujienlaiškiai, siekiant informuoti vartotoją apie pasikeitusias aptarnavimo taisykles ar vykdomas akcijas, bus siunčiami vartotojo elektroninio pašto adresu arba telefonu ne dažniau nei keturis kartus per mėnesį.

8. Paslaugos teikėjas gali Vartotojo elektroninio pašto adresą perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems paslaugų teikėjui specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Vartotojui skirtą tiesioginės rinkodaros pranešimą.

9. Vaizdo stebėjimas laive vykdomas siekiant užtikrinti paslaugų teikėjo nuosavybės teisės apsaugą, garantuoti paslaugų teikėjo valdomo turto saugumą ir neliečiamumą, paslaugų kokybę ir administravimo procesą, darbuotojų bei paslaugoms teikti pasitelktų trečiųjų asmenų bei jų turto saugumą. Vaizdo stebėjimas vykdomas visą parą.

10. Vaizdo įrašai gali būti peržiūrėti tik esant arba turint įtarimų dėl paslaugų teikimo taisyklių bei paslaugos teikėjo ir vartotojų sudarytų paslaugų teikimo sutarčių nuostatų ar paslaugos teikėjo vidinių taisyklių pažeidimų, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui, nelaimingų atsitikimų, materialinių vertybių praradimo, sugadinimo arba kilusių konfliktų atvejais. Vaizdo įrašus gali peržiūrėti tik paslaugos teikėjo tinkamai įgalioti asmenys, susipažinę su asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais ir įsipareigoję jų laikytis pasirašytinai ar kitu būdu, įrodančiu informavimo bei įsipareigojimo faktą.

11. Vaizdo stebėjimo metu surinkti asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi ne daugiau kaip 2 (du) mėnesius nuo jų užfiksavimo dienos, po to automatiniu būdu sunaikinami, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai (iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos).

12. Vartotojas patvirtina, kad yra informuotas (-a) apie teisę susipažinti su asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai duomenys, duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, kai atšaukiamas sutikimas ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę į duomenų perkeliamumą (kai duomenys tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu), taip pat teisės aktų nustatyta tvarka – teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo ar teisėto intereso pagrindu, įskaitant ir tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais. Įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą, tvarkomi duomenys gali būti perduoti Vartotojui tiesiogiai arba perduoti Vartotojo nurodytam valdytojui. Gali būti vykdomi tik teisės aktų nustatyta tvarka savo tapatybę nustačiusių Vartotojų reikalavimai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

13. Vartotojo asmens duomenys gali būti atskleidžiami: a. Su vartotoju bendraujantiems, už klientų aptarnavimą atsakingiems paslaugos teikėjo darbuotojams; b. trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas paslaugos teikėjui, tarp jų – rinkodaros įmonėms, informacinių technologijų ir telekomunikacijų paslaugų teikėjams, audito, apskaitos, teisinių paslaugų, skolų išieškojimo įmonėms ir kitiems tik tiek, kiek tai būtina trečiųjų šalių ir paslaugos teikėjo sudarytų tarpusavio sutarčių vykdymo tikslais.

14. Vartotojui turint klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Vartotojas gali kreiptis į paslaugos teikėją el. paštu info@laivaitrakuose.lt arba telefonu +370 621 87326.